عضويت در مجامع علمي و فرهنگي (داخلي و خارجي) PDF Print E-mail
Written by esmaili   

عضويت در مجامع علمي و فرهنگي (داخلي و خارجي)

عضويت در مجامع علمي و فرهنگي (داخلي و خارجي)

نام انجمن

تاريخ شروع

تاريخ پايان

كميته ملي آبياري و زهكشي كشور

1374

ادامه دارد

انجمن هیدرولیک ایران

ادامه دارد

انجمن سطوح آبگیر باران

..............

ادامه دارد

انجمن مهندسی منابع آب ایران

..............

ادامه دارد