فعالیتهای آموزشی PDF Print E-mail
Written by esmaili   

فعالیتهای آموزشی

کارشناسی ارشد

شماره

عنوان درس

مقطع

1

     هیدرولیک رسوب

     کارشناسی ارشد

2

     طراحی سازه های تنظیم آب

     کارشناسی ارشد

3

     کارآموزی

     کارشناسی ارشد

4

     سد های خاکی

     کارشناسی ارشد

5

     مهندسی رودخانه پیشرفته

     کارشناسی ارشد

6

     مهندسی رودخانه پیشرفته

     کارشناسی ارشد

7

     هیدرولیک انتقال رسوب 1

     کارشناسی ارشد

8

     مهندسی رودخانه تکمیلی

     کارشناسی ارشد

9

     طراحی سدهای خاکی پیشرفته

     کارشناسی ارشد

   

دکتری

شماره

عنوان درس

مقطع

1

     هیدرولیک پیشرفته

دکتری (Ph.D)

2

 هیدرولیک پیشرفته

دکتری (Ph.D)

3

 هیدرولیک پیشرفته

دکتری (Ph.D)

4

   مهندسی رودخانه پیشرفته

دکتری (Ph.D)