سوابق علمی و اجرایی PDF Print E-mail
Written by esmaili   

مدت

سمت

ردیف

1380-1375

معاونت گروه مهندسی آب

1

1392-ادامه دارد

عضوهیات تحریریه مجله آب و توسعه پایدار

2

1393

جانشین سردبیر مجله آب وتوسعه پایدار

3

1394-1392

معاونت گروه مهندسی آب

4

1392-1390

سرپرست آزمایشگاه های گروه مهندسی آب

5

ادامه دارد

عضویت در کمیته برنامه ریزی درسی گروه

6

ادامه دارد

عضویت در کمیته تحصیلات تکمیلی گروه

7

1394-ادامه دارد

مدیریت گروه علوم و مهندسی آب

8