کارگاه های آموزشی و دوره های تخصصی PDF Print E-mail
Written by esmaili   

ردیف

نام دوره

تخصص

سازمان/دانشگاه

محل

سال

1

روشهای بیومهندسی در ساماندهی رودخانه

مهندسی رودخانه

پژوهشکده حفاظت خاک وآبخیزداری

تهران

1383

2

کارگاه آموزشی متلب

________

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد

1387

3

کارگاه آموزشی Maxquda

آموزش مدل سازی داده های کیفی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد

1394