همكاري با مراكز تحقيقاتي و دستگاههاي اجرايي ، مهندسین مشاور و.... PDF Print E-mail
Written by esmaili   
 
  1. سازمان آب منطقه ای خراسان رضوی
  2. ارزیاب مقالات علمی پزوهشی مجلات(آب وخاک، علوم وفنون کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و مجله انجمن آبیاری وزهکشی، علوم ومهندسی آبیاری، داور جشنواره های فردوسی، داور کنگره ششم و نهم ملی عمران)

 

ردیف

نام مهندسین مشاور

تخصص

طرح­های مطالعاتی

محل

سال

1

مهندسین مشاور مهاراب

آبیاری

شبکه آبیاری و زهکشی سد کریت

مشهد

1381

2

مهندسین مشاور هیدروتک   توس

مهندسی رودخانه

_________

_____

1389