همكاري با مراكز تحقيقاتي و دستگاههاي اجرايي ، مهندسین مشاور و.... PDF Print E-mail
Written by esmaili   
Sunday, 13 March 2016 19:32
1. سازمان آب منطقه ای خراسان رضوی
2.ارزیاب مقالات علمی پزوهشی مجلات (آب وخاک، علوم وفنون کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و مجله انجمن آبیاری وزهکشی، علوم ومهندسی آبیاری،
داور جشنواره های فردوسی، داور کنگره ششم و نهم ملی عمران)
.

ردیف

نام مهندسین مشاور

تخصص

طرح­های مطالعاتی

محل

سال

1

مهندسین مشاور مهاراب

آبیاری

شبکه آبیاری و زهکشی سد کریت

مشهد

1381

2

مهندسین مشاور هیدروتک

مهندسی رودخانه

_________

_____

1389

Last Updated on Monday, 14 March 2016 01:59